1. Mõisted
1.1 „Müügi- ja kasutustingimused (Tingimused)“ kehtivad igale www.eleme.ee (veebileht) kaudu sõlmitud Müügilepingule Müüja ja Ostja vahel ning on siduvad ka kõikidele isikutele, kes veebilehte külastavad ja kasutavad.
1.2 „Müüja“ on SIA BAJTEL.LV, Läti Vabariigis registreeritud ettevõte, juriidilise isiku registrikood: 40003979897, aadress: Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, e-posti aadress [email protected], kes on ka veebilehe pidaja.
1.3 „Ostja“ on isik, kes veebilehel Kaupa ostab ning kes on 1) täielikult teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine ja kelle teovõimet ei ole piiratud; 2) vähemalt 15- kuni 18-aastane alaealine isik oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul; 3) juriidiline isik.
1.4 „Kasutaja“ on registreeritud või registreerimata veebilehte külastav ja kasutav isik, sealhulgas Ostja.
1.5 „Tarbija“ on füüsilisest isikust Ostja, kelle poolt veebilehe kasutamine ei seondu iseseiva majandus- või kutsetegevusega.
1.6 „Kaup“ on igasugune kaup, mis on müügil veebilehel.
1.7 „Müügileping“ on Ostja ja Müüja vahel sõlmitav Kauba ostu-müügileping.
1.8 „Konto“ on Kasutaja poolt veebilehel loodud kliendikonto.
1.9 „Tellimus“ on veebilehel edastatud pakkumus Müügilepingu sõlmimiseks Müüja ja Ostja vahel Kauba ostmiseks, mis on täpsustatud samas Tellimuses.
1.10 „Reklaam“ on Müüja edastavad pakkumised ja kommertsteadaanded Kasutajatele.
1.11 „Privaatsustingimused“ on peamised isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise tingimused veebilehe kasutamisel, millega Kasutaja Konto registreerimisel või Tellimusel esitamisel nõustub ning millega saab eraldi tutvuda alajaotuses „Privaatsustingimused“.

2. Üldsätted
2.1 Kasutaja nõustub käesolevate Tingimustega ja Privaatsustingimustega ning kinnitab, et on need läbi lugenud ja nendega põhjalikult tutvunud.
2.2 Ostja kinnitab, et tal on õigus Kaupa veebilehelt osta ning ta vastab Ostja nõuetele, mis on määratletud Tingimuste punktis 1.3.
2.3 Müüja jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Tingimustes, avaldades muudetud Tingimused veebilehel. Tingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest veebilehel. Kui Tellimus edastati enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellimuse edastamise ajal kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.4 Veebilehel oleva Kauba piltidel võib olla illustreeriv tähendus. Müüja ei vastuta selle eest, et veebilehel müüdav Kaup võib oma suuruselt, vormilt, värvilt või teistelt parameetritelt mitte vastata Kauba reaalsele suurusele, vormile, värvile või teistele parameetritele seoses Kasutaja kasutatava kuvari omaduste või muude tehniliste põhjustega, mis ei sõltu Müüja tahtest. Kauba värvid, kirjed, parameetrid, funktsioonid ja muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda ning Kasutajal palutakse tutvuda ja juhinduda Kauba kirjelduse juures esile toodud spetsifikatsioonidest.
2.5 Müüja võib muuta või eemaldada erinevaid veebilehe osasid ja veebilehte tervikuna ning peatada veebilehe töö igal ajal ilma eelneva teavituseta. Samuti omab Müüja õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata veebilehe kasutamise Kasutajale kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada, täites Ostja ees täitmata Müügilepingu.
2.6 Kasutajal on õigus Konto registreerimisel või Tellimuse esitamisel märkida ja anda nõusolek, kas ta soovib saada Müüjalt Reklaami. Kui Kasutaja ei soovi saada Reklaami ja on teavitanud Müüjat vastavalt, teatades sellest kirjalikult, e-posti aadressil [email protected], siis Müüja ei saada Kasutajale Reklaami. Olenemata sellest, kas Kasutaja on teatanud, et ta ei soovi saada Müüjalt Reklaami, on Müüjal õigus saata Kasutajale olulist informatsiooni, nt Kasutaja lepinguliste kohustuste täitmisega seotud informatsiooni. Kui Kasutaja soovib kustutada oma Konto, peab Kasutaja teavitama sellest Müüjat, saates kirjaliku teate Müüja e-posti aadressile [email protected] või tegema seda oma Konto kaudu.
2.7 Müüjal on õigus Müügilepingust tulenevad õigused ja kohustused anda üle kolmandale osapoolele. Ostja annab Müüjale nõusoleku avaldada kolmandatele osapooltele võlgnevuse sissenõudmiseks vajalikke andmeid, sealhulgas isikuandmeid.

3. Konto registreerimine
3.1 Veebilehel saab Tellimusi esitada registreeritud või registreerimata Kasutajana. Tellimuste ajalugu näeb veebilehel vaid registreeritud Kasutaja. Registreeritud Kasutajatele võivad laieneda pakkumised ja muud soodustused, mis registreerimata Kasutajale ei laiene. Registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab Kasutaja isiklikult. Kui Kasutaja andmed muutuvad, tuleb Konto andmeid samuti muuta.
3.2 Konto loomisega veebilehel kinnitab Kasutaja Tingimused esimesel registreerimisel.
3.3 Pärast Konto ja sellega seotud kasutajanime ja parooli loomist ning registreerimise lõpuleviimist kohustub Kasutaja tagama, et tema Kontole ligipääsuks vajalikke andmeid ei avaldataks kolmandatele osapooltele. Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mis tehakse veebilehel tema Kontot kasutades. Kui kolmas osapool sõlmib veebilehel Kasutaja Kontot kasutades Müügilepinguid, on Müüjal õigus pidada Müügilepingu sõlminud isikuks Konto registreerinud Kasutajat. Kui Kasutaja kaotab ligipääsu oma Kontole ja/või kahtlustab kolmanda osapoole ligipääsu oma Kontole, tuleb sellest koheselt Müüjat teavitada võttes ühendust veebilehel avaldatud kontaktandmete kaudu.

4. Tellimuse esitamine ja Müügilepingu sõlmimine
4.1 Tellimuse esitamisel kinnitab Ostja veelkord, et on lugenud ja tutvunud käesolevate Tingimustega ja Privaatsustingimustega. Samuti kinnitab Ostja, et on tutvunud ostetava Kaubaga veebilehel, selle kirjeldusega, omadustega ning hinnaga ja hinnanud Kauba kasulikkust ja Ostja vajadustele vastavust.
4.2 Tellimust esitades peab Ostja täitma tellimisvormi, sisestades järgmise info:
4.2.1 täpsed ja kehtivad andmed iseenda kohta (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefoni number, e-posti aadress);
4.2.2 sobiv Kauba kohaletoimetamise viis ja kohaletoimetamise aadress (kui valitud kohaletoimetamise viis nõuab aadressi esitamist);
4.2.3 valitud makseviis;
4.2.4 muud andmed või kommentaarid (kui Ostja soovib neid esitada).
4.3 Ostja vastutab tellimisvormi täitmisel täpsete ja õigete andmete esitamise eest. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Ostjale või kolmandatele osapooltele seetõttu, et Ostja on esitanud vale aadressi või mittetäielikud andmed.
4.4 Tellimisvormil avaldatud andmeid töötleb Müüja vastavalt Privaatsustingimustele.
4.5 Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt Tellimuse esitamise ja Müüja poolt tellimuse kinnitamise hetkest. Ostjat teavitatakse Tellimuse kinnitamisest, saates vastava teate Ostja e-posti aadressil. Kui Ostja ei saa Müüjalt kinnitusega e-kirja hiljemalt Tellimuse esitamisele järgneva tööpäeva jooksul, siis pole Ostja Tellimus vastu võetud ja Müügilepingut ei sõlmitud.

5. Hind ja tasumine
5.1 Kauba hind veebilehel on märgitud eurodes. Hinnas sisaldub ka kehtiv käibemaks õigusaktide alusel.
5.2 Kauba ja kohaletoimetamise eest saab Ostja maksta kasutades järgmiseid maksevõimalusi:
5.2.1 sularahas (maksmine kohapeal, Kauba kättesaamisel);
5.2.2 internetipangast;
5.2.3 pangaülekandega (ettemakse internetipanga kaudu, arve saadetakse Ostja e-posti aadressile);
5.2.4 järelmaks.
5.3 Lisateavet maksevõimaluste kohta leiab veebilehel alajaotusest „Maksevõimalused“.
5.4 Ostja peab maksma Kauba hinna nagu seda on näidatud veebilehel Tellimuse esitamise hetkel. Kauba hind veebilehel võib enne või pärast Tellimuse esitamist muutuda, kuid Kauba eest kuulub tasumisele hind, mis kehtis Tellimuse esitamisel.
5.5 Kauba hind ei sisalda kohaletoimetamise hinda. Kohaletoimetamise hind lisandub Kauba hinnale ning arvutatakse eraldi vastavalt Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisile, mis kuvatakse Ostjale veebilehel enne Tellimuse esitamist. Kohaletoimetamise hind sisaldab kehtivat käibemaksu õigusaktide alusel. Kohaletoimetamise hind veebilehel võib enne või pärast Tellimuse esitamist muutuda, kuid kohaletoimetamise eest kuulub tasumisele hind, mis kehtis Tellimuse esitamisel.
5.6 Ostja peab tasuma Kauba ja kohaletoimetamise eest kokkulepitud tähtajaks. Tähtaegselt tasumata jätmisel on Müüjal õigus arvata, et Ostja on Tellimusest loobunud, ja tellimus tühistada 7 päeva jooksul.
5.7 Juhul kui Müüjal on kohustus tagastada Ostjale Kauba ja selle kohaletoimetamise eest makstud hind, tagastab Müüja summa Ostjale sama makseviisi teel, mida Ostja kasutas algselt Kauba eest tasumiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on selgesõnaliselt nõustunud muu makseviisiga ja selle makseviisi kasutamisega ei kaasne Ostjale lisakulusid.
6. Kohaletoimetamine
6.1 Tellimuse esitamisel saab Ostja valida ühe Kauba kohaletoimetamise viisi.
6.2 Tellimuse esitamisel nimetatud kohaletoimetamise tähtajad on eeldatavad. Kohaletoimetamise ajad võivad muutuda olenevalt Kauba saadavusest laos. Müüjal on õigus Ostjale Kaup kohale toimetada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast Tellimuse esitamist või muu tähtaja jooksul, mis on Müüja ja Ostja vahel kokku lepitud, kui see tähtaeg on pikem kui 30 kalendripäeva. Kui Müüja ei toimeta Kaupa kohale hiljemalt eelmises lauses sätestatud tähtajaks ning Müüja ja ostja ei lepi kokku uut Kauba kohaletoimetamise tähtaega, siis võib Ostja Müügilepingust taganeda ning Müüjal on kohustus tagastada ostjale summa, mis on makstud Kauba ja selle kohaletoimetamise eest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kauba kohaletoimetamise tähtaeg ei kehti juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud Kaupa ja Ostjat teavitatakse Kauba olemasolu puudusest. Ostja nõustub, et Kauba kohaletoimetamine võib hilineda ettenägematutel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamata võtma ühendust Ostjaga ja kooskõlastama temaga kohaletoimetamise tähtaja ja muud vajalikud tingimused. Kui Ostja poolt tellitud Kaup pole Müüja laos saadaval või pole saadaval piisaval hulgal, siis teavitab Müüja sellest Ostjat. Sellisel juhul on Ostjal samuti õigus Müügilepingust taganeda ning Müüjal on kohustus tagastada Ostjale summa, mis on makstud Kauba ja selle kohaletoimetamise eest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.
6.3 Kui Ostja valib kohaletoimetamise viisina kohaletoimetamise Ostja aadressile DPD kulleriga, siis:
6.4.1 on Ostja kohustatud nimetama täpse Kauba kohaletoimetamise koha. Ostja vastutab korrektse aadressi ja juhiste esitamise eest;
6.4.2 on Ostja kohustatud Kauba vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Kui toote võtab vastu Ostja nimetatud aadressil muu isik, loetakse Kaup vastuvõetuks Ostja poolt;
6.4.3 on Ostja kohustatud Kauba üle kontrollima ning allkirjastama üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Kui Ostja on allkirjastanud Kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et Kauba pakend ei olnud kahjustatud ning Kaup on üle antud heas seisukorras ja ilma kahjustusteta. Kui kohaletoimetamisel on Kauba pakend kahjustatud (kortsunud, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), Kaup on ise kahjustatud või puuduslikult komplekteeritud, siis peab Ostja kulleri juuresolekul märkima puudused üleandmise-vastuvõtmise dokumendile või koostama eraldi dokumendi Kauba mittevastavuse kohta. Müüja ei vastuta sellise Kauba mittevastavuse eest, mis on silmnähtavad kohaletoimetamise ajal, kuid pole märgitud üleandmise-vastuvõtmise dokumendile.
6.4 Kui Ostja valib kohaletoimetamise viisina kohaletoimetamise pakiautomaati, siis:
6.5.1 tuleb kaubale järele minna postiteenuse osutaja määratud tähtaja jooksul.
6.5 Kui Kauba kohaletoimetamine pole võimalik Ostja tegutsemise tõttu või muude Ostjast tulenevate asjaolude tõttu (sh, kuid mitte ainult, vale aadressi esitamine, Ostja puudumine märgitud aadressil, esitatud aadressi kättesaamatus, Ostja ei lähe Kaubale järele pakiautomaati), on Müüjal õigus keelduda korduvast Kauba saatmisest ja taganeda lepingust. Sellisel juhul tagastatakse Ostjale Kauba eest makstud summa, välja arvatud pangatasud, mida kohaldatakse Müüjale pangaülekannete tegemisel ning kogu kohaletoimetamise tasu (isegi, kui kohaletoimetamisele on kohaldatud allahindlust).
6.6 Müüja vabastatakse vastutusest Kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui Kaupa Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal kolmandate isikute, kes ei ole Müüjaga seotud, süül või Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel.
6.7 Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle alates hetkest, mil Kaup antakse üle Ostjale.
6.8 Lisateavet kohaletoimetamise kohta leiab veebilehel alajaotusest „Kohaletoimetamine“.

7. Kauba kvaliteet ja kaebuste esitamine
7.1 Müüja tagab Kauba vastavuse kvaliteedinõuetele.
7.2 Müüja ei vastuta järgmistel juhtudel:
7.2.1 Ostja süül Kauba halvenemise või kahjustumise eest;
7.2.2 puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
7.2.3 Kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3 Ostja, kes soovib esitada kaebuse mittekvaliteetse või mittetäielikult komplekteeritud Kauba kohta, võib seda teha kas posti teel aadressil SIA BAJTEL.LV, Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, Läti Vabariik või elektrooniliselt Müüja e-posti aadressile: [email protected].
7.4 Kaebuse esitamisel peab Ostja esitama Müüjale Kauba ostu-müüki kinnitava dokumendi ja täpsustama järgmise teabe:
7.4.1 Kauba tellimuse numbri;
7.4.2 nimetama Kauba puuduse ja seda kirjeldama;
7.4.3 esitama muud tõendid, mis Kauba puudust tõendavad, näiteks foto Kaubast või selle mittekvaliteetsest osast, Kauba tootepakendi foto vms;
7.4.4 nimetama, milline on Ostja soov kaebuse lahendamiseks (kaebuse lahendamise viisid – puuduse kõrvaldamine, hinna alandamine, Kauba väljavahetamine, makstud summa tagastamine).
7.5 Juriidilisest isikust Ostja peab teavitama Müüjat viivitamatult Kauba mittevastavusest.
7.6 Tarbijal on õigus teavitada Müüjat Kauba mittevastavusest 2 aasta jooksul alates Kauba kättesaamisest. Tarbija peab teavitama Müüjat Kauba mittevastavusest kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
7.7 Müüja kontrollib kaebuses esitatud andmeid 15 kalendripäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest ja võtab Ostjaga ühendust olukorra lahendamiseks.
7.8 Kui Tarbija soovib tagastada Kaupa, mis ei vasta Müügilepingu nõuetele, siis ei kohaldata Lepingust taganemise 14-päevast tähtaega.
7.9 Kui Ostja on valinud kaebuse lahendamise viisi, mida Müüjal ei ole võimalik täita, siis pakub Müüja välja teise lahendamise viisi. Ostjal ei ole õigust Müügilepingust taganeda, kui Kauba puudujääk on väheoluline.

8. Müügilepingust taganemine ja Kauba tagastamine
8.1 Ostja õigus põhjust avaldamata Müügilepingust taganeda ja Kaup tagastada kehtib ainult Tarbijale. Tarbijal on õigus põhjuseid nimetamata 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda, teavitades sellest Müüjat ning tagastada Kaup Müüjale ja nõuda tagasi Kauba eest makstud summa. Kauba tagastamise kulud peab kandma Ostja.
8.2 Tarbijal puudub taganemisõigus järgmistel juhtudel:
8.2.1 Kaup valmistati Ostjale eritellimusel arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja esitatud tingimusi;
8.2.2 Kaup rikneb või vananeb kiiresti;
8.2.3 Kaup on üle antud suletud pakendis, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
8.2.4 Kauba puhul, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
8.2.5 ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingu puhul;
8.2.6 suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui ümbris on avatud;
8.2.7 muul seaduses sätestatud juhul.
8.3 Taganemisavaldus tuleb edastada kas posti teel aadressil SIA BAJTEL.LV, Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, Läti Vabariik või elektrooniliselt Müüja e-posti aadressile: [email protected].
8.4 Saanud Tarbija taganemisavalduse, saadab Müüja viivitamata välja elektroonilise kinnituse avalduse saamise kohta e-posti aadressile, mille Tarbija on esitanud taganemisavalduses.
8.5 Kui Kaup anti Tarbijale üle, saadab Tarbija Müüjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest Kauba originaalpakendis tagasi või annab Kauba üle Müüjale või Müüja nimetatud isikule. Tarbija loetakse Kauba tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on Kauba tagasi saatnud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.
8.6 Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav Kaup olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente). Tarbija on kohustatud tootepakendit säilitama ja mitte kahjustama, Kaup ei tohi olla kahjustatud ja selle pakendi sisu ei tohi olla muudetud. Tagastatud Kaup peab olema samas seisukorras kui Tarbija poolt vastuvõetud Kaup. Tarbija tohib Kaupa kasutada vaid viisil, mis on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
8.7 Müüja tagastab pärast Kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, Kauba eest saadud summa ja Kauba kohaletoimetamise tasu. Kauba tagastamise kulusid ei hüvitata.
8.8 Müüja teeb tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Tarbija, välja arvatud juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks, ning tingimusel, et Tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu või muud kulu.
8.9 Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab Tarbija Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt Kauba väärtuse vähenemisega.
8.10 Ostja peab alles hoidma saatedokumendid, mis on seotud Kauba kättesaamisega ning tagastamisega Müüjale.
9. Garantii
9.1 Müüja ei anna Kaubale vabatahtlikku garantiid. Kaubale kehtib tootja garantii. Garantiiperioodi määrab kindlaks tootja. Kui tootja ei ole määranud kindlaks erinevat garantiiperioodi, siis on Kaubal 2-aastane garantii.
9.2 Kauba garantiihooldusesse andmisel peab Ostja esitama garantiidokumendid ning ostudokumendid või üleandmise-vastuvõtmise dokumendi ning avalduse, milles on avaldatud Kauba defekt või selle esinemise viis.
9.3 Kauba garantiidokumendid esitatakse Ostjale füüsiliselt koos Kaubaga või elektrooniliselt Ostja Tellimuses nimetatud e-posti aadressil. Garantiidokumendis on märgitud tootja nimi, garantiitingimused ning esitatud üksikasjalik teave ja selgitus juhtumite kohta, mil garantii ei kehti. Garantiidokumendis olevaid andmeid on keelatud mistahes viisil muuta, kustutada või üle kirjutada, vastasel juhul loetakse dokument kehtetuks.
9.4 Kui garantiiteenindust teostav keskus asub Eesti Vabariigist väljaspool, korraldab Müüja Kauba saatmise sellisesse keskusesse. Kui garantiiteenindust teostav keskus on Eesti Vabariigis, suunatakse Ostja sellisesse keskusesse. Kui originaalpakend pole enam saadaval, tuleb defektne Kaup pakkida selliselt, et vältida selle kahjustumist transportimise käigus.
9.5 Garantiis sätestatud kohustuste täitmisele kuluvast ajast teavitatakse Ostjat ette. Tavaliselt kestab garantiihooldus 1-2 nädalat, kuid võib võtta aega ka kuni 5 nädalat.
9.6 Tootja garantii kehtib ainul juhul, kui ei ole rikutud Kauba kasutustingimusi. Enne Kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema Kauba kasutusjuhendi.
9.7 Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
9.7.1 kui on rikutud Kauba kasutustingimusi;
9.7.2 Kauba ostudokumendid (kinnitused) pole Ostjal säilinud;
9.7.3 garantiidokumendis olevaid andmeid on muudetud, kustutatud, üle kirjutatud või kahjustatud;
9.7.4 Kauba omadused vastavad selle kirjeldusele ning Kaupa on võimalik kasutada vastavalt otstarbele;
9.7.5 garantiid ei pakuta teabele, mis on salvestatud andmekandjatele. Eelnev tähendab, et Tootja ei vastuta, kui remondi käigus kaob seadmes olev isiklik teave ning selliste andmete kasumise või taastamise kulusid ei hüvitata;
9.7.6 kui seadme rike on tekkinud vedeliku või võõrkeha (sh kuid mitte ainult tolm, niiskus, mustus) sattumisel seadmisse või mehhaanilise vigastuse tagajärjel;
9.7.7 kui mittevastavus ja Kauba talitlushäire on tingitud arvutiviirusest;
9.7.8 kahju on tekkinud ebaõige voolupinge rakendamise tõttu;
9.7.9 Kaupa on remonditud, osadeks võetud või muudetud kolmanda osapoole poolt, kes ei ole Müüja, Tootja või nende pool volitatud hoolduskeskus;
9.7.10 kahju on tekkinud standarditele mittevastavate ja/või ebakvaliteetsete materjalide, varuosade, koostematerjalide, tarvikute kasutamise tõttu;
9.7.11 hooldust on tehtud sobimatute puhastusvahenditega;
9.7.12 kahju on tekkinud looduskatastroofi, tulekahju või muude juhuslike välitegurite tõttu;
9.7.13 muul seadusest tuleneval juhul.
9.8 Tarbijal on õigus Kauba mittevastavuse korral lisaks kasutada ka seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
9.9 Ostja kohustub Kauba ära viima hiljemalt 3 kuu jooksul pärast seda, kui teda on teavitatud tööde valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on Müüjal õigus Kaup võõrandada või utiliseerida. Sellisel juhul ei vastuta Müüja Ostjale tekkinud kahju eest.
9.10 Garantii küsimustes võib Müüjaga ühendust võtta aadressil Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, Läti Vabariik, e-posti aadressil [email protected] või kontakttelefonil +372 5364 8759.

10. Müüja vastutus
10.1 Müüja vastutus on piiratud Ostjale tekitatud otsese varalise kahjuga. Ostja saamata jäänud tulu, mittevaraline kahju ning kolmandatele osapooltele tekkinud võimalik kahju ei kuulu hüvitamisele.
10.2 Müüja, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju Ostjale tekib seetõttu, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Tingimustega ega Privaatsustingimustega ning muude dokumentidega, mis on nimetatud käesolevates Tingimustes, kuigi selline võimalus Ostjal oli.
10.3 Kui veebilehel on esitatud viited kolmandate osapoolte veebilehtedele, siis ei vastuta Müüja kolmandate osapoolte veebilehtedel kuvatav informatsiooni õigsuse eest.
10.4 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

11. Teadete vahetamine
11.1 Kogu kommunikatsioon, mis on seotud Kauba ostmisega veebilehe kaudu, toimub kasutades veebilehel nimetatud kontaktandmeid, seejuures Ostja poolt veebilehe kaudu edastatud kontaktandmeid (nii registreerimata kui ka registreeritud Kasutajad). Kui Ostja kasutab teisi kontaktandmeid, mida ei ole veebilehe kaudu avaldatud, ei võta Müüja vastutust ja riski, mis võib tekkida sellise kommunikatsiooni tõttu.
11.2 Müüja kontaktandmed on järgmised: SIA BAJTEL.LV, aadress Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, Läti Vabariik, e-posti aadress [email protected], kontakttelefon +372 5364 8759.
12. Vaidluste lahendamine
12.1 Veebilehe kasutamisele ning kõikidele selle alusel loodud õiguslikele suhetele, sh Müügilepingutele, kohaldatakse Eesti õigust.
12.2 Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Tingimuste või Lepinguga, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.
12.3 Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks avaldusega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole või esitada avaldus tarbijate vaidluste lahendamise elektroonilisel platvormil http://ec.europa.eu/odr/.