Taganemise õigus

Taganemise õiguse kasutamise reeglid (“Reeglid”) on kaugmüügi lepingu (“Leping”) lahutamatu osa, mis on sõlmitud ettevõtte SIA “BAJTEL.LV” ühtne registreerimisnumber 40003979897; juriidiline aadress: Brīvības gatve 214B – 2, Riia, LV-1039, Läti (“müüja”), ja konkreetse (“ostja”) vahel toodete ostmiseks veebisaidil www.eleme.ee (“Veebisait”).

Reeglites sätestatud taganemise õigust saab kasutada ostja (tarbija), kes on vastavalt Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse punktile 1(3) füüsiline isik, kes soovib osta, ostab või võib osta või kasutada toodet teatud eesmärgil, sõltumata isiku majanduslikust või ametialasest tegevusest.

Ostjal on õigus kasutada tagasivõtmise õigust, mis on sätestatud Läti Vabariigi ja Ministrite kabineti tarbijakaitseseaduse määruses nr 255, 20. mai 2014, „Kauglepingutega seotud määrused“ ja taganeda lepingust ühepoolselt, ilma müüjale põhjendust esitamata, vastavalt lepingu ja käesolevate reeglite tingimustele.

Taganemise õigust rakendatakse vastavalt järgmistele tingimustele:

Taganemise õigust saab ostja kasutada, esitades müüjale täidetud taganemise vormi või andes teada taganemise õiguse kasutamisest (“Taganemise teade”) 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates toote omandamise kuupäevast ostja poolt (s.t kuupäevast, mil toode on ostjale kätte toimetatud ja ostja on selle vastu võtnud). Eespool nimetatud tähtaeg loetakse täidetuks, kui ostja saadab taganemise teate müüjale enne selle tähtaja möödumist. Ostjal on kohustus tõestada, et taganemise õigust on rakendatud.

Taganemise teated tuleb saata:

– posti teel järgmisele aadressile: SIA „BAJTEL.LV”, ühtne registreerimisnumber 40003979897; juriidiline aadress: Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039, Läti

– elektrooniliselt müüja e-posti aadressile: [email protected]

Pärast taganemise teate kättesaamist teavitab müüja ostjat koheselt kättesaamisest elektroonilise teate abil e-posti aadressile, mille ostja on taganemise vormil esitanud.

Ostja on kohustatud saatma toote ja selle originaalpakendi tagasi müüjale või andma selle üle müüjale või tema poolt volitatud isikule ilma asjatu viivituseta ja hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates taganemise teate saatmisest müüjale. Eespool nimetatud tähtaeg loetakse täidetuks, kui ostja saadab toote tagasi müüjale enne eespool nimetatud tähtaja möödumist.

Ostja on kohustatud säilitama ja mitte kahjustama toote originaalpakendit, toode ei tohi olla kahjustatud, kasutatud ja selle müügipakendi sisu ei tohi olla muudetud. Tagastatud toode peab olema samas seisukorras kui vastuvõetud toode.

Müüja peab tagastama ostjale toote ja selle saatmise eest makstud raha ilma asjatu viivituseta ja hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates taganemise teate saatmisest ostja poolt müüjale. Müüja peab tagastama eespool nimetatud summa ostjale, kasutades sama makseviisi, mida ostja algselt kasutas toote eest maksmiseks, välja arvatud juhul, kui ostja on selgesõnaliselt nõustunud muu makseviisiga ja selle makseviisi kasutamisega ei kaasne ostjale lisakulusid.

Müüjal on õigus mitte tagastada ostja poolt toote ja selle saatmise eest makstud raha, kuni müüja on ostjalt kätte saanud toote selle originaalpakendis.

Ostja katab kõik toote tagasisaatmise või tagastamise kulud.

Ostja peab alles hoidma saatedokumendid, mis on seotud toote kättesaamisega ning toote tagastamisega müüjale.

Ostja vastutab toote väärtuse vähenemise eest, kui seda on kasutatud muul otstarbel peale toote olemuse, funktsioonide ja tööviisi kindlakstegemise.

Reeglid on koostatud vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele. Ostja ja müüja lahendavad küsimused, mida käesolevad reeglid ei reguleeri, vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele.

Ostja leiab lisateavet taganemise õiguse rakendamise kohta tarbijakaitseõiguse kaitse keskusest: http://www.ptac.gov.lv/..

Küsimused, mis võivad ostjal tekkida seoses käesolevate reeglite ja selle täitmisega, tuleb saata kirjalikult müüja e-posti aadressil [email protected] või esitada suuliselt telefoninumbril: +372 53648759. 


Garantii ja teenindus

Hoolduse ja garantii küsimustes võtke ühendust ettevõttega SIA Bajtel.lv poes Garmin keskuses Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Riia. Tööaeg: 10:00-21:00. Telefon: +372 53648759. E-post: [email protected]

Garantii tingimused

Üldsätted

1.1. Kõikidele ettevõtte SIA Bajtel.lv poolt müüdud toodetele, mis on ostetud füüsilise isiku poolt, kehtib tootja garantii, vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele, eeldusel et järgitakse kasutamise tingimusi. Juriidiliste isikute poolt ostetud toodetele kehtib tootja garantii, mille tähtaeg võib teatud juhtudel olla üks aasta.

1.2. Tootja garantii kehtivusperioodi jooksul remondib või asendab ettevõte SIA Bajtel.lv või tootja poolt volitatud hoolduskeskus defektse komponendi tasuta, kui viga on tekkinud tootmisprotsessi käigus, kahjustus on strukturaalne või tingitud kasutatud komponentide kulumisest või defektidest. Garantiivälist hooldust (kahjustused, mida garantii ei kata, või pärast garantiiperioodi lõppemist) võidakse kliendile pakkuda tasuta.

1.3. Toote garantiihooldusesse andmisel peab klient esitama koos sellega müüja poolt väljastatud garantiikinnituse, ostukviitungi või saatelehe, märkides ära toote defekti või selle esinemise viisi. Garantiitõend kehtib ainult siis, kui sellel on olemas õige ja selgelt loetav toote mudel, seerianumber, müügikuupäev, garantiitingimus, selgelt loetav müüja tempel, müüja ja ostja allkirjad. Garantii kinnituses märgitud andmete muutmine, kustutamine või ülekirjutamine on keelatud, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

1.4. Klient võib anda toote garantiihooldususse, viies defektse toote tootja poolt märgitud garantiihooldusesse või viies selle ettevõtte SIA Bajtel.lv klienditeeninduspunkti Garmini poes keskuses Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Riia. Tööaeg: 10:00-21:00. Telefon: +371 23209966. E-post: [email protected]. Kui originaalpakend pole enam saadaval, tuleb defektne toode pakkida selliselt, et vältida kahjustamist transportimise käigus. Kõik kulud, mis on seotud toote turvalise toimetamisega ettevõtte SIA Bajtel.lv klienditeeninduspunkti või tootja garantiihoolduse keskusesse, kannab klient ise.

1.5. Et vähendada remondi jaoks vajalikku aega, on soovitatav, et ese antaks üle originaalpakendis (s.t koos kõikide tarvikutega, toiteplokiga, spetsiaalsete juhtmetega jne).

1.6. Garantiid pakkuv või teostav üksus teostab garantiis sätestatud kohustused mõistliku tähtaja jooksul, teavitades klienti ette ligikaudselt vajaminevast ajast ja tekitamata kliendile asjatuid ebamugavusi (remondiaega võib pikendada, leppides selles kokku kliendiga).

1.7. Garantiitingimused ei paku toote asendamist garantiiperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui garantii andja ei suuda täita paragrahvis 1.6 sätestatud tingimusi. Müüja vastutab asenduse pakkumise eest, leppides selles kokku kliendiga.

1.8. Vahetatud/remonditud seadmele kehtib algne garantiiperiood.


Garantii piirangud:

Garantii ei kehti erinevate seadmete tarkvarale ja ühilduvusele ning juhtudel, kui seadme talitlushäire on tingitud arvutiviirusest.

Garantii ei kehti toote ennetavate meetmete, regulaarse hoolduse ja hooldustööde kohta.

2.3. Garantii ei kehti ostja andmetele (andmete taastamine), mis on salvestatud arvutiseadmele või andmekandjatele.

2.4. Garantii on piiratud seadmete toitekomponentide (akude) puhul ja muude piiratud ressursiga komponentide puhul. Garantiiperioodi määrab kindlaks tootja.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

3.1. ostudokumendid (kinnitused) pole säilitatud;

3.2. info tootja sildil on kahjustatud või on silt eemaldatud;

3.3. kahjustus on mehaaniline;

3.4. kahju on tekkinud looduskatastroofi, tulekahju, majapidamise asjaolude, juhuslike välistegurite tõttu;

3.5. toote korpusesse on tunginud niiskus, tolm või mustus;

3.6. kahju on tekkinud liigse (ebaõige) voolupinge rakendamise tõttu;

3.7. toode on avatud, remonditud või muudetud muu osapoole poolt peale ettevõtte SIA Bajtel.lv või tootja poolt volitatud hoolduskeskuse;

3.8. kahju on tekkinud standarditele mittevastavate ja/või ebakvaliteetsete materjalide, varuosade, koostematerjalide, tarvikute kasutamise tõttu;

3.9. hooldust on tehtud sobimatute puhastusvahenditega;

3.10. toodet on kasutatud sobimatus keskkonnas (liigne niiskus, temperatuur);

3.11. Kasutusjuhendit pole järgitud.


Garantii ei kata järgmist:

4.1. kasutatavad materjalid, tarvikute pakendid, tarvikud;

4.2. kui filtrid, akud, kaitsmed, kõrvaklapid, mikrofonid, käed-vabad seadmed või muud toote elemendid või selle tarvikud, millel on piiratud ressursid, tuleb välja vahetada, kui selline vahetamine on ette nähtud toote ehituses ega eelda toote lahtivõtmist.

4.3. Ettevõttel SIA Bajtel.lv on õigus tühistada toodete või teenuste garantii, mis on ostetud mis tahes riigi seadusi rikkudes.

5. Garantiikaart

5.1. Iga ostuga antakse kaasa garantiikaart. Käesoleval kaardil on toodud teave tellimuse sisu kohta, märkides ära tootja, seadme(te) nime(d), seerianumbri(d).