Isikuandmete töötlemine

1. Isikuandmete vastutav töötleja on SIA BAJTEL.LV, Läti Vabariigis registreeritud ettevõte, juriidilise isiku registrikood: 40003979897, aadress: Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039 (vastutav töötleja).

2. Andmekaitsespetsialistiga kontakteerumiseks võtke ühendust [email protected].

3. Käesolevad privaatsustingimused koos müügi- ja kasutustingimustega reguleerivad www.eleme.ee (veebileht) kasutamist ja kasutamise käigus isikuandmete kogumist ja töötlemist.

4. Privaatsustingimused ei kehti isikuandmete töötlemise kohta kolmandate isikute veebilehtedel või kolmandate isikute poolt teenuse osutamisel. Sellisel juhul tuleb kasutajal tutvuda vastava kolmanda osapoole privaatsustingimustega.

5. Privaatsustingimused annavad teavet selle kohta, kuidas vastutav töötleja isikuandmeid kogub, kasutab, salvestab ja töötleb. Kasutajal (andmesubjekt) tuleb privaatsustingimused tähelepanelikult läbi lugeda enne veebilehe kasutamist. Veebilehte kasutades, sealhulgas veebilehel kontot registreerides, kinnitab Kasutaja, et on privaatsustingimustega tutvunud ja nendest aru saanud ning annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks privaatsustingimustes toodud tingimustel. Kui kasutaja ei nõustu privaatsustingimustega, on tal võimalik veebilehte mitte kasutada.

6. Privaatsustingimused võivad aeg-ajalt uueneda, et olla kooskõlas veebilehel toimuvate muudatustega. Kasutajat teavitatakse uuendustest privaatsustingimustes veebilehel.

7. Kui arvate, et teie õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, võite oma õiguste kaitseks pöörduda riikliku isikuandmete kaitse inspektsiooni poole. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

Töödeldavad isikuandmed

8. Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse:

8.1 biograafilised- ja kontaktandmed, sealhulgas andmesubjekti nimi, telefoninumber, elektronposti aadress, elukoha aadress, sünniaeg, sugu, keele valik ja muu teave, mida andmesubjekt omal soovil avaldab ning mis kogutakse veebilehel kasutajaks registreerimisel, tellimuse vormistamisel, kui võtate ühendust päringuga, järelepärimisega, kaebusega jms;

8.2 geograafiline asukoht, kuhu kaup tellitakse, mis kogutakse tellimuse esitamisel;

8.3 registreerimis- ja sisselogimisandmed ning muud konto kasutamiseks ja turvalisuse tagamiseks vajalikud andmed (kasutajatunnus, konto staatus, IP-aadress, kontoga seotud toimingud, märge müügi- ja kasutustingimuste ning privaatsustingimustega tutvumise kohta jm seotud kontoandmed), mis

kogutakse veebilehel kasutajaks registreerimisel või luuakse või salvestatakse automaatselt (küpsised);

8.4 makseandmed, mis kogutakse tellimuse eest tasumisel;

8.5 ostuajalugu (sh kuid mitte ainult ostu kuupäev, kaup, kogus, makseviis, tarneteave), mis kogutakse tellimuste esitamisel ja tellimuste täitmise käigus.

8.6 suhtlus kasutajaga, mis kogutakse juhtudel, kus kasutaja ise vastutava töötleja poole pöördub;

8.7 muu teave, mida andmesubjekt omal soovil avaldab;

8.8 vastutav töötleja võib salvestada ka telefonivestluseid teenuse kvaliteedi ja kontrolli eesmärgil.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

9. Kõiki isikuandmeid töödeldakse veebilehe kaudu teenuse osutamiseks (sh lepingute täitmiseks), edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Teenuse osutamine hõlmab tellimuste vastuvõtmist, haldamist ja täitmist, sealhulgas, kuid mitte ainult maksete töötlemist, kauba kohaletoimetamist, tagastuste vastuvõtmist, arvete väljastamist, kasutajaga suhtlemist tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes jms.

10. Biograafilisi- ja kontaktandmeid kasutatakse tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Sünniaeg on vajalik selleks, et tagada veebilehe kasutamine vanemate kui 14-aastaste isikute jaoks.

11. Biograafilisi- ja kontaktandmeid ning muid andmeid nagu sugu, keele valik ja muu teave, mida andmesubjekt omal soovil avaldab võidakse kasutada selleks, et pakkuda kasutajale huvipakkuvamat ja personaalsemat teenust.

12. Geograafilist asukohta kasutatakse kauba kohaletoimetamiseks.

13. Registreerimis- ja sisselogimisandmeid ning muid konto kasutamiseks ja turvalisuse tagamiseks vajalikud andmeid kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse tagamiseks ning personaalsema teenuse pakkumiseks, samuti aitamaks tagada, et kontot kasutab selleks õigustatud isik.

14. Makseandmeid kasutatakse müügilepingu täitmiseks, sh raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks.

15. Ostuajalugu kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kasutajaeelistuste analüüsimiseks.

16. Suhtlust kasutajaga kasutatakse müügilepingu täitmiseks, kaebuste ja vaidluste lahendamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

17. Kasutajale kaupade ja teenuste pakkumiseks võib vastutav töötleja edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. Isikuandmeid edastatakse vaid juhul, kui selleks on õiguslik alus ja isikuandmed on mõeldud müügilepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja kasutajale parema teenuse pakkumiseks.

18. Kasutaja isikuandmeid edastatakse koostööpartneritele, näiteks transpordiettevõtetele, raamatupidajale, infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele, makseteenusepakkujatele. Isikud, kes tegutsevad volitatud töötajatena, on hoolikalt valitud ja üldjuhul on nendega sõlmitud leping või antud muud juhised, mille kohaselt on isikuandmeid töötlev isik kohustatud töödeldavaid isikuandmeid hoidma konfidentsiaalsuses ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate kohustuste täitmise.

19. Samuti võib isikuandmeid edastada ameti- või õiguskaitseasutustele, kellel on seadusest tulenev õigus vastutavalt töötlejalt andmeid nõuda.

20. Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kui on täidetud järgmised tingimused:

20.1 andmeid edastatakse ainult vastutava töötleja usaldusväärsetele partneritele, kes tagavad kasutajale teenuste pakkumise; ja

20.2 koos selliste partneritega on vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud andmetöötluse tüüptingimustele allkirjastatud andmetöötluslepingud, mis tagavad kasutaja isikuandmete turvalisuse vastavalt seaduse nõuetele; või

20.3 on Euroopa Komisjon teinud otsuse vastutava töötleja partneri asukohariigi sobivuse kohta, st tagatud on piisav turvalisuse tase.

Isikuandmete säilitamine

21. Andmesubjekti isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seaduslikult lubatud ja vajalik veebilehe kaudu teenuse osutamiseks.

22. Registreeritud kasutaja isikuandmeid säilitatakse seni, kuni kasutajal on aktiivne konto.

23. Isikuandmeid võidakse privaatsustingimustes sätestatust kauem säilitada vaid juhul, kui:

23.1 on alust kahtlustada, et kasutaja on toime pannud rikkumise ning vastutav töötleja vajab andmeid võimaliku rikkumise uurimiseks;

23.2 andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;

23.3 kui andmed on vajalikud veebilehe turvalisuse tagamiseks

23.4 muude õigusaktides sätestatud eriliste põhjuste, tingimuste või juhtumite korral.

24. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. See tähendab, et:

24.1 iga tellimusega seotud andmeid säilitatakse maksimaalselt 3 aastat;

24.2 andmesubjekti teabetaotlusega seotud andmeid säilitatakse taotluse saabumisest ja vastuse saatmisest 6 kuud;

24.3 raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat alates iga tellimuse täitmisest.

24.4 kaebuste või nõuetega seotud andmeid säilitatakse kuni kaebuse või nõude rahuldamisest või õigusvaidluse lõppemisest 3 aastat.

25. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust vastutava töötlejaga.

Isikuandmete turvalisus

26. Vastutav töötleja kasutab äriliselt mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta andmesubjekti isikuandmeid kooskõlas kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest tulenevate nõuetega. Vastutav töötleja rakendab ettevõttesiseseid protseduure ja kontrollmeetmeid, et takistada isikuandmete volitamata kasutamist, juurdepääsu, avaldamist, kopeerimist, muutmist või kahjustamist.

27. Kui kauba eest tasumine on võimalik veebilehel, tagab andmevahetuskanal pankadega kasutaja isikuandmete ja panga andmete turvalisuse. Vastutaval töötlejal ei ole otsest ligipääsu kasutaja maksevahendi konfidentsiaalsele teabele (nt kaardi numbrid, pangasüsteemi juurdepääsuandmed). Andmetöötleja saab üksnes makse kinnituse makseteenuse pakkujalt.

Kasutaja õigused

28. Vastavalt kehtivale õigusele on kasutajal järgmised õigused:

28.1 saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

28.2 tutvuda säilitatavate andmetega;

28.3 taotleda vastutavalt töötlejalt isikuandmete parandamist, kustutamist või andmete töötlemise piiramist;

28.4 esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta;

28.5 võtta tagasi nõusolek andmete töötlemiseks;

28.6 mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil;

28.7 esitada kaebus vastutavale töötlejale;

28.8 esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.

29. Kui kasutaja soovib oma õigusi kasutada või andmete töötlemise kohta küsimusi esitada, tuleb tal võtta ühendust vastutava töötlejaga aadressil Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039 või e-posti aadressil [email protected]. Andmete töötlemisega seotud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul avalduse kättesaamise kuupäevast, kuid olenevalt avalduse keerukusest võib nimetatud tähtaega pikendada kahe kuu võrra, teavitades kasutajat sellest kirjalikult.

Reklaam

30. Kasutaja isikuandmeid võib kasutada reklaami (sh otseturunduse) eesmärkidel, st kasutajat teavitatakse veebilehel pakutavatest toodetest, eelseisvatest sündmustest, turundustegevusest, kampaaniatest ja uudistest,

saates infot kasutaja e-posti aadressile, kui kasutaja on andud vastava nõusoleku.

31. Kui kasutaja ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb ühendust võtta vastutava töötlejaga e-posti aadressil [email protected].

Küpsised

32. Vastutaval töötlejal on õigus koguda andmeid veebilehe kasutajate kohta, et pakkuda kasutajale parimat ning personaalsemat teenust, kasutades selleks küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ja mis aitavad pakkuda mugavamat veebilehekülgede külastamist.

33. Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta leiab veebilehel alajaotusest „Küpsised“.

Vaidluste lahendamine

34. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub läbirääkimistel teel või Müügi- ja Kasutustingimustes märgitud viisil ning kasutades vastutava töötleja järgmiseid kontaktandmeid: aadress Brīvības gatve 214B–, Riia, LV-1039 või e-posti aadress [email protected]. 35. Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon ([email protected])